PROGRAMY B


1. Převod mezi desítkovou a binární soustavou (obousměrně)

Program se zeptá, kterým směrem chce uživatel převádět, načte číslo a vypíše výsledek.
Konec při stisknutí ESC.


2. Výpočet obsahu a obvodu pravidelného n-úhelníka.

Uživatel zadá délku strany a program vypíše tabulku, kde v prvním sloupci budou hodnoty 3-úhelník, 4-úhelník, 5-úhelník, ..., v druhém sloupci bude obvod a v třetím obsah daného n-úhelníka.


3. Jednoduchá kalkulačka

Načítají se postupně čísla (reálná) a operátory, jako na "klasické" kalkulačce, každý z těchto objektů je potvrzen klávesou ENTER.
Výraz se zároveň vyhodnocuje. Máme 3 proměnné h1, h2 a op (hodnoty a operátor), kde v h1 je uložen mezivýsledek, v op operátor, který se má vyhodnocovat a v h2 nově načtená hodnota, která se má k mezivýsledku přičíst, odečíst apod.
Postup: na začátku načteme vstupní hodnotu do h1 (nebo h1 inicializujeme na 0 a op na '+'), pak v cyklu načítáme operátor, potom hodnotu (h2), vyhodnotíme h1 op h2, výsledek uložíme do h1, ...
Operátory: +, -, *, /, některý unární (výběr mezi sin, cos, ln nebo třeba všechny), další dle vlastního výběru. Pozor při vyhodnocování unárních operátorů, h2 se již nenačítá! Při dělení ošetřit dělení nulou.
Při stisknutí klávesy '=' vypíše výsledek (může vypisovat i mezivýsledky). Konec po stisknutí ESC.


4. Rozklad čísla na prvočinitele

Uživatel zadá číslo n, výstup je ve tvaru n = c1 * c2 * ... * ck
Program rekurzí nebo cyklem postupně číslo rozkládá na prvočíslo * zbytek.
Program přijímá i záporná čísla a nulu.


5. Knihovna pro práci s komplexními čísly

Knihovna bude obsahovat definování komplexního čísla a dále procedury realizující operace nad komplexními čísly (sčítání, odčítání, násobení, dělení, absolutní hodnota, doplněk, ...).
Ke knihovně bude připojen program pro otestování (načte 2 komplexní čísla, použije na ně všechny operátory, pak výsledky vypíše).


6. Pokladna

Program načte číslo (finanční částku) v celých korunách a rozloží je na bankovky a mince po 2000, 1000, 500, ..., 1 Kč.
Vypíše výčetku v tabulce, kde v prvním sloupci jsou hodnoty bankovek a mincí (2000, ...), v druhém použitý počet, v třetím hodnota (součin prvních dvou sloupců), v posledním řádku je součet ve všech sloupcích.


7. Počet vybraných znaků textového souboru

Program načte název textového souboru, otevře ho a postupně prochází a počítá jednotlivé typy znaků:
- velké písmeno angl. abecedy A ... Z
- malé písmeno angl. abecedy a ... z
- číslice 0 ... 9
- mezera
- ukončovací znaky (tečka, čárka, středník, otazník, vykřičník)
- konec řádku (ASCII kód hexadecimálně 0D nebo 0A)
- ostatní
Výstupem je tabulka, ve které jsou vypsány počty znaků jednotlivých kategorií.


8. Statistika textového souboru

Program načte název textového souboru, otevře ho a postupně prochází podobně jako u příkladu 7. Zjišťuje počet slov, vět (celých i jednoduchých), řádků, znaků.
Slovo je ukončeno mezerou, znakem konce řádku, tabelátorem nebo koncem souboru.
Věta jednoduchá je ukončena jedním ze znaků tečka, čárka, středník, otazník, vykřičník.
Věta celá je ukončena jedním ze znaků ., ?, !.


9. Převod čísla na slovní vyjádření (v Kč)

Program načítá čísla, skládá jejich slovní vyjádření (např.
154 - stopadesátčtyři koruny,
1 - jedna koruna,
50 002 - padesáttisícdvě koruny).
Konec klávesou ESC.


10. Převod čísel na římské číslice a zpět

Program načítá čísla buď v arabských (0 ... 9) nebo římských číslicích a vypisuje výsledky převodu.
Konec klávesou ESC.