Fronta celých čísel:


type
 spoj = ^prvek;
 prvek = record
  hodnota: integer;
  dalsi: spoj;
 end;

var
 fronta: spoj;
 cislo: integer;

procedure Vytvor;
{ Vytvori frontu - inicializuje promennou predstavujici tuto frontu }
begin
 fronta := nil;
end;

function Prazdna: boolean;
{ Jestlize je fronta prazdna, vraci true, jinak false }
begin
 Prazdna := fronta=nil;
end;

procedure Pridej(x: integer);
{ prida na konec fronty prvek s hodnotou x }
var
 pom, posledni: spoj;
begin
 New(pom);
 with pom^ do begin
  hodnota := x;
  dalsi := nil;
 end;
 if Prazdna then fronta := pom
 else begin
  posledni := fronta;
  while(posledni^.dalsi <> nil) do
   posledni := posledni^.dalsi;
  posledni^.dalsi := pom;
 end;
end;

procedure Odeber(var x: integer);
{ Vyjme z fronty prvni prvek, jeho hodnotu ulozi do parametru x }
var
 pom: spoj;
begin
 if Prazdna then 
  writeln('Fronta je prazdna, nelze nic odebrat!')
 else begin
  x := fronta^.hodnota;
  pom := fronta;
  fronta := fronta^.dalsi;
  Dispose(pom);
 end;
end;
 

begin { hlavni program }
 Vytvor;

 ... pracujeme

 while not Prazdna do Odeber(cislo);
end.