{ Program si vyzada zadani nazvu dvou souboru, pokud je u kterehokoliv z nich
 zadan prazdny retezec, skonci.
 Potom oba soubory otevre, prvni pro cteni, druhy pro zapis, a potom
 zkopiruje obsah prvniho souboru do druheho.
 Nakonec vypise hlaseni s informaci, kolik bylo skutecne precteno a jaka
 je velikost obou souboru. }

program kopirovani;

uses
 crt;

const
 MAX = 1000;

var
 f1, f2: file;        { netypove soubory, protoze pri kopirovani
                na typu obsahu nezalezi }
 s1, s2: string;       { retezce pro nazvy souboru }
 pole: array[1..MAX] of char;{ do tohoto pole budeme nacitat kopirovana data }
 precteno, zapsano: word;  { kolik Bytu bylo skutecne precteno a zapsano }
 celkem: word;        { zde postupne pricitame skutecne prectene Byty }


procedure Init;
{ inicializace programu, vymalujeme par okynek na obrazovku }
begin
 window(1,1,80,3);
 textbackground(blue);
 textcolor(yellow);
 clrscr;
 writeln;
 write('             Program pro kopirovani souboru');

 window(1,4,80,25);
 textbackground(black);
 textcolor(yellow);
 clrscr;
 writeln;
end;

procedure Done;
{ uklid obrazovky po skonceni prace programu }
begin
 window(1,1,80,25);
 textbackground(black);
 textcolor(lightgray);
 clrscr;
end;

procedure OtevriSoubory;
{ procedura nacte nazvy souboru a otevre je, prvni pro cteni, druhy pro zapis }
begin
 ...
end;


begin { hlavni program }
 Init;
 OtevriSoubory;
 celkem := 0;

 ...

 Done;
end.