{ Program si vyzada zadani nazvu dvou souboru, pokud je u kterehokoliv z nich
 zadan prazdny retezec, skonci.
 Potom oba soubory otevre, prvni pro cteni, druhy pro zapis, a potom
 zkopiruje obsah prvniho souboru do druheho.
 Nakonec vypise hlaseni s informaci, kolik bylo skutecne precteno a jaka
 je velikost obou souboru. }

program kopirovani;

uses
 crt;

const
 MAX = 1000;

var
 f1, f2: file;        { netypove soubory, protoze pri kopirovani
                na typu obsahu nezalezi }
 s1, s2: string;       { retezce pro nazvy souboru }
 pole: array[1..MAX] of char;{ do tohoto pole budeme nacitat kopirovana data }
 precteno, zapsano: word;  { kolik Bytu bylo skutecne precteno a zapsano }
 celkem: word;        { zde postupne pricitame skutecne prectene Byty }


procedure Init;
{ inicializace programu, vymalujeme par okynek na obrazovku }
begin
 window(1,1,80,3);
 textbackground(blue);
 textcolor(yellow);
 clrscr;
 writeln;
 write('             Program pro kopirovani souboru');

 window(1,4,80,25);
 textbackground(black);
 textcolor(yellow);
 clrscr;
 writeln;
end;

procedure Done;
{ uklid obrazovky po skonceni prace programu }
begin
 window(1,1,80,25);
 textbackground(black);
 textcolor(lightgray);
 clrscr;
end;

procedure OtevriSoubory;
{ procedura nacte nazvy souboru a otevre je, prvni pro cteni, druhy pro zapis }
begin
 write(' Zadejte zdroj (soubor, ze ktereho chcete kopirovat): ');
 readln(s1);
 if s1='' then begin
  Done;
  write('Program ukoncen. Zadan prazdny retezec.');
  readln;
  halt;
 end;
 write(' Zadejte cil (cilovy soubor): ');
 readln(s2);
 if s2='' then begin
  Done;
  write('Program ukoncen. Zadan prazdny retezec.');
  readln;
  halt;
 end;

 assign(f1, s1);
 assign(f2, s2);
{$I-}
 reset(f1,1);
{$I+}
 if IOResult <> 0 then begin
  Done;
  write('Program ukoncen. Zdrojovy soubor '+s1+' se nepodarilo otevrit.');
  readln;
  halt;
 end;
{$I-}
 rewrite(f2,1);
{$I+}
 if IOResult <> 0 then begin
  close(f1);
  Done;
  write('Program ukoncen. Cilovy soubor '+s2+' se nepodarilo otevrit.');
  readln;
  halt;
 end;
end;


begin { hlavni program }
 Init;
 OtevriSoubory;
 celkem := 0;

 repeat
  BlockRead (f1, pole, sizeof(pole), precteno); { nacteme blok dat ... }
  BlockWrite(f2, pole, precteno, zapsano);   { ... a zapiseme je
                            do druheho souboru }
  celkem := celkem + precteno;
 until (precteno = 0) or (zapsano <> precteno);

 writeln;
 writeln('Celkem precteno:     ', celkem:5);
 writeln('Skutecna velikost zdroje:', FileSize(f1):5);
 writeln('Skutecna velikost cile: ', FileSize(f2):5);

 close(f1);
 close(f2);
 readln;
 Done;
end.