(***************************************************************************)
(* Tento program demonstruje zaklady pouzivani mysi. Obsahuje procedury  *)
(* a funkce pro praci s mysi, nektere jsou pouzity v hlavnim programu   *)
(* (inicializace mysi, nastaveni oblasti, ve ktere je mysi dovoleno    *)
(* se pohybovat, nastaveni pozice mysi, zjisteni stavu mysi - zde pouze  *)
(* jeji pozice na obrazovce a vypsani, zjisteni stisknuti leveho tlacitka).*)
(* Program lze ukoncit stisknutim jakekoliv klavesy.            *)
(* Pozice mysi je mapovana do textoveho rezimu tak, ze cislo v pixelech  *)
(* je prevedeno na znaky. Jeden znak ma delku i sirku 8 pixelu, proto   *)
(* se pouziva deleni prip. nasobeni cislem 8. Souradnice jsou od 0.    *)
(***************************************************************************)

program mys;

uses
 dos;

type
 TTlacitkaMysi = (t_leve, t_prave, t_prostredni);
 TSTlacitkaMysi = set of TTlacitkaMysi;

var
 JeMys:  boolean;     { jestlize je funkcni ovladac mysi, je zde true }
 PocetTl: byte;      { pocet tlacitek mysi - 1, 2 nebo 3 }

 pozice_x, pozice_y: byte;  { pozice mysi na obrazovce }
 s_tlacitka: TSTlacitkaMysi; { ktera tlacitka jsou stlacena (zde nema vyznam) }
 pocet: word;        { pomocna promenna }


procedure ZapniKurzorMysi;
{ zobrazi kurzor mysi }
var r: Registers;
begin
 if JeMys then begin
  r.ax := 1;     { sluzba cislo 1 v preruseni cislo 33h }
  Intr($33, r);
 end;
end;

procedure VypniKurzorMysi;
{ kurzor mysi zmizi z obrazovky }
var r: Registers;
begin
 if JeMys then begin
  r.ax := 2;     { sluzba cislo 2 v preruseni cislo 33h }
  Intr($33, r);
 end;
end;

procedure InicializujMys;
{ resetuje mys, nastavi vsechny promenne, zobrazi kurzor mysi }
var r: Registers;
begin
 r.ax := 0;     { inicializace mysi, sluzba 0 preruseni 33h }
 Intr($33, r);
 if (r.ax = 0) then begin
  JeMys  := false; { pokud je AX=0, potom neni pritomen ovladac mysi }
  PocetTl := 0;
 end else begin
  JeMys := true;
  PocetTl := r.bx; { v BX je pocet tlacitek mysi }
  ZapniKurzorMysi;
 end;
end;

procedure UklidMys;
{ tuto proceduru volame pred ukoncenim programu, resetuje mys }
var r: Registers;
begin
 r.ax := 0;     { reset mysi }
 Intr($33, r);
end;

function StavMysi(var stisknuto: TSTlacitkaMysi; var x,y: byte): boolean;
{ zda jsou jednotliva tlacitka stisknuta a kde je kurzor mysi,
 pokud se mys pohnula, vraci true, jinak false }
var
 r: Registers;
 px, py: byte;
begin
 if JeMys then begin
  px := x;
  py := y;
  stisknuto := [];
  r.ax := 3;    { sluzba cislo 3 v preruseni 33h }
  Intr($33, r);
  with r do begin { v registru bx je urceno, ktera tlacitka jsou stisknuta }
   if (bx and 1)>0 then stisknuto := stisknuto + [t_leve];
   if (bx and 2)>0 then stisknuto := stisknuto + [t_prave];
   if (bx and 4)>0 then stisknuto := stisknuto + [t_prostredni];
   x := cx div 8; { v registru cx je horizontalni pozice mysi }
   y := dx div 8; { v registru dx je vertikalni pozice mysi }
  end;
  StavMysi := (px <> x) or (py <> y);
 end else StavMysi := false;
end;

procedure NastavPoziciMysi(x,y: byte);
{ presune mys na zadane souradnice, ve Windows nefunguje }
var r: Registers;
begin
 if JeMys then begin
  r.ax := 4;   { sluzba cislo 4 preruseni cislo 33h }
  r.cx := x * 8; { do registru cx a dx dame pozici mysi, kam ... }
  r.dx := y * 8; { ... ji chceme presunout }
  Intr($33, r);
 end;
end;

function StisknutoTlacitko(ktere: TTlacitkaMysi; var pocet: word; var x,y: byte): boolean;
{ pokud bylo od posledniho volani teto funkce stisknuto zadane tlacitko,
 vraci true, jinak false; v parametru pocet je pocet stisknuti od posledniho
 volani, v parametrech x, y pozice mysi na obrazovce pri tomto stisknuti }
var r: Registers;
begin
 if JeMys then with r do begin
  ax := 5;     { sluzba cislo 5 preruseni cislo 33h }
  bx := ord(ktere);{ do bx dame urceni tlacitka, jehoz stav chceme zjistit }
  Intr($33, r);
  if bx=0 then StisknutoTlacitko := false
  else begin
   pocet := bx;  { v bx je pocet stisknuti od posledniho volani teto funkce }
   x := cx div 8; { v cx a dx je pozice mysi pri stisknuti tohoto tlacitka }
   y := dx div 8;
   StisknutoTlacitko := true;
  end;
 end else StisknutoTlacitko := false;
end;

function UvolnenoTlacitko(ktere: TTlacitkaMysi; var pocet: word; var x,y: byte): boolean;
{ pokud bylo od posledniho volani teto funkce uvolneno zadane tlacitko,
 vraci true, jinak false; v parametru pocet je pocet uvolneni od posledniho
 volani, v parametrech x, y pozice mysi na obrazovce pri tomto uvolneni,
 parametry jsou podobne jako u predchozi funkce }
var r: Registers;
begin
 if JeMys then with r do begin
  ax := 6;
  bx := ord(ktere);
  Intr($33, r);
  if bx=0 then UvolnenoTlacitko := false
  else begin
   pocet := bx;
   x := cx div 8;
   y := dx div 8;
   UvolnenoTlacitko := true;
  end;
 end else UvolnenoTlacitko := false;
end;

procedure HorizRozsahSouradnic(min_x, max_x: byte);
{ nastaveni horizontalniho rozsahu souradnic - kam bude mysi dovoleno
 se pohybovat }
var r: Registers;
begin
 if JeMys then with r do begin
  ax := 7;     { sluzba cislo 7 preruseni cislo 33h }
  cx := min_x * 8; { do cx a dx ulozime minimalni a maximalni hranici }
  dx := max_x * 8;
  Intr($33, r);
 end;
end;

procedure VertRozsahSouradnic(min_y, max_y: byte);
{ nastaveni vertikalniho rozsahu souradnic - kam bude mysi dovoleno
 se pohybovat }
var r: Registers;
begin
 if JeMys then with r do begin
  ax := 8;
  cx := min_y * 8;
  dx := max_y * 8;
  Intr($33, r);
 end;
end;


(***************************************************************************)
(*   pomocne funkce a procedury, pouze pro prezentovani pouziti mysi   *)
(***************************************************************************)

procedure SchovejKurzor;
{ odstrani z obrazovky textovy kurzor }
var r: Registers;
begin
 with r do begin
  ah := 2;
  bh := 0;
  dh := 25;
  dl := 0;
 end;
 Intr($10, r);
end;

function StisknutaKlavesa: boolean;
{ zjisti, zda je v bufferu klavesnice nejaka klavesa, tedy zda byla
 jiz nejaka klavesa stisknuta }
var r: Registers;
begin
 r.ah := $11;
 Intr($16, r);
 StisknutaKlavesa := (r.Flags and $40)=0;
end;

procedure PresunTextKurzor(x,y: byte);
{ presune textovy kurzor na zadane souradnice }
var r: Registers;
begin
 with r do begin
  ah := 2;
  bh := 0;
  dh := y;
  dl := x;
 end;
 Intr($10, r);
end;

procedure VypisSouradniceMysi;
{ vypise souradnice uschovane v promennych pozice_x a pozice_y }
begin
 if JeMys then begin
  PresunTextKurzor(0,0);
  write('[', pozice_x:3, ',' , pozice_y:3, ']');
  SchovejKurzor;
 end;
end;

procedure PisZnak(x,y: byte; znak: char; b_text, b_pozadi: byte);
{ vypise na zadanou pozici znak v urcite barve textu a pozadi }
var r: Registers;
begin
 PresunTextKurzor(x,y);
 with r do begin
  ah := 9;
  al := ord(znak);
  bh := 0;
  cx := 1;
  bl := (b_pozadi shl 4) + b_text;
 end;
 Intr($10, r);
 SchovejKurzor;
end;

procedure UklidObrazovku;
{ resetuje textovy rezim, tedy predevsim vymaze obsah obrazovky }
var r: Registers;
begin
 r.ah := 0;
 r.al := 3;
 Intr($10, r);
end;

begin { main }
 UklidObrazovku;
 InicializujMys;

 if JeMys then begin
  HorizRozsahSouradnic(0,70);
  VertRozsahSouradnic (5,20);
  pozice_x := 0;
  pozice_y := 5;
  NastavPoziciMysi(pozice_x, pozice_y);
  VypisSouradniceMysi;

  repeat
   if StavMysi(s_tlacitka, pozice_x, pozice_y) then begin
    VypniKurzorMysi;
    VypisSouradniceMysi;
    ZapniKurzorMysi;
   end;
   if StisknutoTlacitko(t_leve, pocet, pozice_x, pozice_y) then begin
    VypniKurzorMysi;
    PisZnak(pozice_x, pozice_y, #176, 14, 1);
    ZapniKurzorMysi;
   end;
  until StisknutaKlavesa;
  UklidMys;
 end;
 UklidObrazovku;
end.