(************************************************************************)
(* Program demonstruje praci s pointery ukazujicimi na prvky statickeho *)
(* pole celych cisel.                          *)
(* Pohyb v poli pomoci pointeru je rychlejsi nez pomoci indexu na prvky.*)
(************************************************************************)

program pole_cisel;

uses
 crt;

const
 MAX = 20; { maximalni index pole }

var
 pole: array[1..MAX] of integer;  { pole celych cisel }
 pocet: word;           { skutecny pocet nactenych cisel }
 prvni, posledni, p, pom: ^integer;{ pointery na dat. typ integer, budou
                   pouzity jako ukazatele na prvky pole }

procedure Nacti;
{ nacte do pole cela cisla z klavesnice }
var
 i: word;
begin
 repeat
  write('Zadejte pocet prvku (alespon jeden, maximalne ',MAX,'): ');
  readln(pocet);
 until pocet in [1..MAX];

 prvni  := @pole[1];   { ukazatel na prvni prvek pole }
 posledni := @pole[pocet]; { ukazatel na posledni zadany prvek pole }

 clrscr;
 writeln('Zadej prvky pole - cela cisla, celkem ',pocet,':');
 for i := 1 to pocet do begin
  write(i:3, '. prvek: ');
  readln(pole[i]);
 end;
 writeln;
end;

procedure Vypis;
{ vypise zadane prvky pole }
begin
 p := prvni;        { ukazatel na prvni prvek pole, vypisujeme ... }
 writeln('Vypis pole:');  { ... od zacatku }
 repeat
  write((p^):4);     { vypiseme prvek, na ktery ukazuje pointer p }
  if p = posledni then break;{ vypsanim posledniho prvku koncime smycku }
  inc(p);         { posun na dalsi prvek pole, v DOSu tedy o 2B }
 until false;
 writeln;
 writeln;
end;

procedure VypisZpet;
{ vypise pole pozpatku }
begin
 p := posledni;      { ukazatel na posledni prvek pole, vypisujeme }
 writeln('Vypis pole pozpatku:');               { pozpatku }
 repeat
  write((p^):4);
  if p = prvni then break;{ smycku koncime u prvniho prvku pole }
  dec(p);         { posun na predchozi prvek pole }
 until false;
 writeln;
 writeln;
end;

function Soucet: longint;
{ funkce vraci soucet prvku pole }
var
 s: longint;
begin
 p := prvni;
 s := 0;
 repeat
  s := s + p^;   { do prom. s pricteme hodnotu, na kterou ukazuje p }
  if p = posledni then break;
  inc(p);
 until false;
 Soucet := s;
end;

function Soucin: longint;
{ funkce vraci soucin prvku pole, ktera jsou z intervalu 1..4 }
var
 s: longint;
begin
 p := prvni;
 s := 1;
 repeat
  if p^ in [1..4] then
   s := s * p^;  { prom. s vynasobime hodnotou, na kterou ukazuje p }
  if p = posledni then break;
  inc(p);
 until false;
 Soucin := s;
end;

procedure Delitelna(cislo: integer);
{ vypise vsechna cisla, ktera jsou delitelna zadanym cislem }
begin
 p := prvni;
 writeln('Cisla delitelna cislem ',cislo, ':');
 repeat
  if (p^) mod cislo = 0 then { MOD = zbytek po celociselnem deleni }
   write((p^):4);
  if p = posledni then break;
  inc(p);
 until false;
 writeln;
 writeln;
end;

procedure KazdeDruhe;
{ vypise kazde druhe cislo, je nutne osetrit zastaveni }
begin
 if pocet > 1 then begin
  p := @pole[2];
  if odd(pocet) then pom := @pole[pocet-1] { lichy pocet prvku pole }
         else pom := posledni;   { sudy pocet prvku pole }
  writeln('Vypis kazdeho druheho prvku:');

  repeat
   write((p^):4);
   if p = pom then break;
   inc(p,2);               { posun o 2 prvky dale }
  until false;
  writeln;
 end;
end;


begin { hlavni program }
 clrscr;
 Nacti;

 prvni  := @pole[1];
 posledni := @pole[pocet];

 Vypis;
 VypisZpet;
 writeln('Soucet prvku pole: ',Soucet);
 writeln;
 writeln('Soucin prvku z intervalu [1..4]: ',Soucin);
 writeln;
 Delitelna(3);
 KazdeDruhe;
 readln;
end.