Obousměrný seznam s aktivním prvkem:


type
 spoj = ^prvek;
 prvek = record
  hodnota: integer;
  predchozi, dalsi: spoj;
 end;

var
 seznam: record
  prvni, posledni, aktivni: spoj;
 end;

procedure Vytvor;
{ Vytvori seznam, tedy inicializuje vsechny prvky na NIL }
begin
 with seznam do begin
  prvni := nil;
  posledni := nil;
  aktivni := nil;
 end;
end; 

function Prazdny: boolean;
{ Zjisti, zda je seznam prazdny (true), pokud neni prazdny, vraci false }
begin
 Prazdny := seznam.prvni=nil;
end; 

procedure PridejNaKonec(x: integer);
{ Prida prvek na konec seznamu, tedy za posledni prvek seznamu }
begin
 with seznam do begin
  New(aktivni);
  with aktivni^ do begin 
   hodnota := x;
   dalsi := nil;
   predchozi := posledni;
  end;
  if Prazdny then prvni := aktivni
        else posledni^.dalsi := aktivni;
  posledni := aktivni;   
 end;
end;

procedure PridejNaZacatek(x: integer);
{ Prida prvek na zacatek seznamu, tedy pred prvni prvek }
begin
 New(aktivni);
 with seznam do begin
  with aktivni^ do begin
   hodnota := x;
   predchozi := nil;
   dalsi := prvni;
  end;
  if Prazdny then posledni := aktivni
        else prvni^.predchozi := aktivni;
  prvni := aktivni;
 end;
end;

 procedure PridejZaAktivni(x: integer);
{ Prida prvek za aktivni prvek seznamu, ostatni jsou "odsunuty" dale,
 aktivnim se stane pridany prvek }
var
 pom: spoj;
begin
 New(pom);
 with seznam do begin
  with pom^ do begin
   hodnota := x;
   predchozi := aktivni;
  end;
  if Prazdny then begin
   prvni := pom;
   posledni := pom;
   pom^.dalsi := nil;
  end else begin
   pom^.dalsi := aktivni^.dalsi;
   if aktivni^.dalsi <> nil then
    aktivni^.dalsi^.predchozi := pom;
   aktivni^.dalsi := pom;
  end;
  aktivni := pom;
 end;
end;

procedure OdeberAktivni(var x: integer);
{ Ze seznamu vyjme prvek oznaceny jako aktivni, aktivnim se stane prvni prvek seznamu }
begin
 if Prazdny then write('Seznam je prazdny, neni co odebrat!')
 else with seznam do begin
  x := aktivni^.hodnota; 
  if aktivni = prvni then prvni := aktivni^.dalsi
            else aktivni^.predchozi^.dalsi := aktivni^.dalsi;
  if aktivni = posledni then posledni := aktivni^.predchozi
             else aktivni^.dalsi^.predchozi := aktivni^.predchozi;
  Dispose(aktivni);
  aktivni := prvni;
 end;
end;

procedure NaZacatek;
{ V seznamu se aktivnim prvkem stane prvni prvek }
begin
 with seznam do aktivni := prvni;
end;

procedure NaKonec;
{ V seznamu se aktivnim prvkem stane posledni prvek }
begin
 with seznam do aktivni := posledni;
end;

procedure Dopredu;
{ V seznamu se posuneme o prvek zpet, aktivnim se tedy stane
 prvek pred aktivnim prvkem }
begin
 with seznam do
  if aktivni <> prvni then aktivni := aktivni^.predchozi;
end;

procedure Dal;
{ V seznamu se posuneme o prvek dale, aktivnim se tedy stane
 naslednik prvku, ktery byl dosud aktivni }
begin
 with seznam do
  if aktivni <> posledni then aktivni := aktivni^.dalsi;
end;