(**************************************************************************)
(* Tento program je urcen k vypisu obsahu souboru na obrazovku. Umoznuje *)
(* - posouvani textu pomoci sipek nahoru a dolu o jeden radek       *)
(* - posouvani textu po strankach pomoci klaves PageUp a PageDown     *)
(* - presun na zacatek nebo konec souboru pomoci klaves Home a End    *)
(* Program konci stisknutim klavesy ESC nebo ENTER.            *)
(* Jestlize je delka radku v souboru delsi nez 79 znaku, program z tohoto *)
(* radku nacte pouze prvnich 79 znaku, zbytek radku ignoruje.       *)
(**************************************************************************)

program vypis;

uses
 crt, dos;

const
 klUp   = 72; { kody neznakovych klaves, nutno nejdrive nacist cislo 0 }
 klDown  = 80;
 klHome  = 71;
 klEnd  = 79;
 klPgUp  = 73;
 klPgDown = 81;

 klEsc  = #27; { znakove klavesy ESC a ENTER, primo typ char }
 klEnter = #13;

type
 rad = string[79];  { jeden radek textu }

const
 MaxPocet   = 100; { maximalni pocet zobrazenych radku }
 MaxZobrazeno = 23; { maximalni pocet radku, ktere lze najednou zobrazit }

var
 p: array[1..MaxPocet] of ^rad; { promenna na ulozeni textu }
 PocetRadku: word;        { pocet nactenych radku textu }
 Prvni:   word;        { prvni zobrazeny radek }
 nazev:   string;       { nazev souboru }
 zn: char;            { promenna pro nacitani klaves }


procedure SchovejKurzor;
{ procedura pro zneviditelneni kurzoru jeho nastavenim na nulovou velikost,
 pouzije se pouze jednou }
var
 r: Registers;
begin
 with r do begin
  ah := 1;
  ch := $20;
  cl := $1F;
 end;
 Intr($10, r);
end;

procedure ZobrazStranku;
{ procedura na zobrazeni jedne stranky textu na obrazovce }
var
 Posledni, i: word;
begin
 if PocetRadku <= (Prvni + MaxZobrazeno-1) then
  Posledni := PocetRadku
 else              { vypocteme, ktere radky se zobrazi }
  Posledni := Prvni + MaxZobrazeno -1;

 for i := Prvni to Posledni do
  writeln(p[i]^);
end;


procedure inicializace;
{ procedura provede nacteni obsahu souboru, upravi obrazovku a vypise
 prvni stranku }

 procedure NactiSoubor;
 { vnorena procedura, nacte nazev souboru, otevre ho, nacte jeho obsah
  a soubor uzavre }
 var
  f: text;
  i: word;
  pokusy: byte;
 begin
  PocetRadku := 0;
  pokusy := 0;

  repeat
   if (pokusy > 5) then begin
    writeln;
    write('Pocet pokusu o zadani souboru prekrocil unosnou mez (5 souboru),'
        + #13#10'proto koncim.');
    readln;
    halt;
   end;
   clrscr;
   write('Zadejte nazev souboru (cela cesta): ');
   readln(nazev);
   inc(pokusy);
   assign(f, nazev);
   {$I-}
   reset(f);
   {$I+}
  until (IOResult = 0);

  while (not eof(f)) and (PocetRadku < MaxPocet) do begin
   inc(PocetRadku);
   New(p[PocetRadku]);
   readln(f, p[PocetRadku]^);
  end;
  close(f);

  if PocetRadku = 0 then begin
   PocetRadku := 1;
   New(p[1]);
   p[1]^ := 'Soubor je prazdny';
  end;

  if PocetRadku < MaxPocet then
   for i := PocetRadku+1 to MaxPocet do p[i] := nil;
 end;

begin { procedure inicializace }
 NactiSoubor;
 window(1,1,80,1);
 textcolor(white);
 textbackground(blue);
 clrscr;
 write('Soubor:  ', nazev);

 window(1,2,80,25);
 textcolor(lightcyan);
 textbackground(black);
 clrscr;

 Prvni := 1;
 ZobrazStranku;
 SchovejKurzor;
end;

procedure konec;
{ procedura provede uklid obrazovky, je volana pred ukoncenim programu }
var
 i: word;
begin
 if PocetRadku > 0 then
  for i := 1 to PocetRadku do
   Dispose(p[i]);

 window(1,1,80,25);
 textcolor(lightgray);
 textbackground(black);
 clrscr;
end;


procedure Nahoru;
{ reakce na stisknuti klavesy sipka nahoru, posune text o 1 radek nahoru }
begin
 if Prvni > 1 then begin
  dec(Prvni);
  ZobrazStranku;
 end;
end;

procedure Dolu;
{ reakce na stisknuti klavesy sipka dolu, posune text o 1 radek dolu }
begin
 if PocetRadku >= (Prvni+MaxZobrazeno) then begin
  inc(Prvni);
  ZobrazStranku;
 end;
end;

procedure StrNahoru;
{ reakce na stisknuti klavesy PgUp, posune text o stranku nahoru }
begin
 if Prvni > 1 then begin
  if (Prvni > MaxZobrazeno) then dec(Prvni, MaxZobrazeno)
               else Prvni := 1;
  ZobrazStranku;
 end;
end;

procedure StrDolu;
{ reakce na stisknuti klavesy PgDown, posune text o stranku dolu }
begin
 if PocetRadku >= (Prvni + MaxZobrazeno) then begin
  inc(Prvni, MaxZobrazeno);
  ZobrazStranku;
 end;
end;

procedure NaZacatek;
{ reakce na stisknuti klavesy Home, zobrazi se prvni stranka textu }
begin
 if (Prvni > 1) and (PocetRadku > MaxZobrazeno) then begin
  Prvni := 1;
  ZobrazStranku;
 end;
end;

procedure NaKonec;
{ reakce na stisknuti klavesy END, zobrazi se posledni stranka textu }
begin
 if (PocetRadku > MaxZobrazeno) then begin
  Prvni := PocetRadku + 1 - MaxZobrazeno;
  ZobrazStranku;
 end;
end;


begin { hlavni program }
 inicializace;
 repeat
  zn := readkey;
  if zn = #0 then begin
   zn := readkey;
   case ord(zn) of
    klUp:   Nahoru;
    klDown:  Dolu;
    klHome:  NaZacatek;
    klEnd:  NaKonec;
    klPgUp:  StrNahoru;
    klPgDown: StrDolu;
   end;
  end;
 until zn in [klEsc, klEnter];
 konec;
end.