{
Doplňte kód procedur, načtěte několik zaměstnanců (nejméně 4), pak vypište
- všechny dojíždějící motorovými prostředky
- všechny zaměstnance účtárny
- všechny, kdo pracují ve výrobě a zároveň jsou mladší 20 let
(vždy vypište zadanou tabulku, pak čekejte na stisknutí jakékoliv klávesy,
zobrazte další tabulku, ...).
Potom vypište všechny zaměstnance, zeptejte se, kterého propustit, proveďte
a znovu všechny vypište. Vyzkoušejte na druhém zaměstnanci v pořadí.
P. S. Něco je nutné přidat také na začátek, aby program fungoval.
}

program Zamestnanci;
uses
 crt;

type
 TDoprava = (pesky, vlak, auto, bus, kolo, kolobezka);
 TOddeleni = (vyroba, uctarna, pokladna, vedeni);
 TNazev = string[20];

 TZamestnanec = record
  prijmeni, jmeno: TNazev;
  oddeleni: TOddeleni;
  eCislo: word;
  doprava: TDoprava;     { doprava do zamestnani }
  narozen: word;       { rok narozeni }
 end;

const
 dojizdejici: set of TDoprava = [vlak, auto, bus];
 dProstredky: set of TDoprava = [vlak, auto, bus, kolo, kolobezka];
 MaxZam = 22;

var
 zam: array [1..MaxZam] of TZamestnanec;
 pocetZam: byte;

procedure VypisHlavicku;
{ smaze obrazovku a vypise hlavicku tabulky ve tvaru
 Prijmeni   Jmeno   Oddeleni   Cislo   Doprava   Narozen
 a zaradkuje (tedy pouzije writeln) }

begin
 clrscr;
 writeln('Prijmeni      Jmeno        Oddeleni Cislo   Doprava  Narozen');
 writeln('~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~');
end;

procedure VypisZamestnance(z: TZamestnanec);
{ vypise udaje o zadanem zamestnanci zarovnane podle hlavicky, pak zaradkuje }

 function Zarovnej(s: TNazev; na_delku: byte): string;
 { vnorena funkce, ktera vrati retezec zarovnany na zadanou delku }
 var delka, j: byte;
 begin
  delka := length(s);
  if delka > na_delku then Delete(s, na_delku+1, delka-na_delku)
  else if delka < na_delku then
   for j := delka+1 to na_delku do s := s + ' ';
  Zarovnej := s;
 end;

begin
 with z do begin
  write(Zarovnej(prijmeni,20), Zarovnej(jmeno,20));
  case oddeleni of
   vyroba:  write('vyroba  ');
   uctarna: write('uctarna  ');
   pokladna: write('pokladna ');
   vedeni:  write('vedeni  ');
  end;
  write(eCislo:5,'   ');
  case doprava of
   pesky:   write('pesky   ');
   vlak:   write('vlak   ');
   auto:   write('auto   ');
   bus:    write('autobus  ');
   kolo:   write('kolo   ');
   kolobezka: write('kolobezka ');
  end;
  writeln(narozen:5);
 end;
end;

procedure NactiZamestnance;
{ smaze obrazovku, zjisti, zda pocet zamestnancu jeste neni na maximu,
 jestlize ne, postupne nacita jednotlive udaje o zamestnanci, uklada je
 na nejblizsi volne misto v poli zamestnanců a nezapomene zvysit hodnotu
 promenne pocetZam }
var
 c: char;
begin
 if pocetZam < MaxZam then begin
  clrscr;
  inc(pocetZam);
  with zam[pocetZam] do begin
   write('Jmeno:      '); readln(jmeno);
   write('Prijmeni:    '); readln(prijmeni);
   writeln('Oddeleni');
   write('(u: uctarna, p: pokladna, v: vedeni, jinak vyroba)');
   c := readkey;
   case c of
    'u': oddeleni := uctarna;
    'p': oddeleni := pokladna;
    'v': oddeleni := vedeni;
    else oddeleni := vyroba;
   end;
   writeln;
   write('Evidencni cislo: '); readln(eCislo);
   writeln('Doprava do zamestnani');
   write('(p: pesky, v: vlak, a: auto, b: bus, k: kolo, jinak kolobezka)');
   c := readkey;
   case c of
    'p': doprava := pesky;
    'v': doprava := vlak;
    'a': doprava := auto;
    'b': doprava := bus;
    'k': doprava := kolo;
    else doprava := kolobezka;
   end;
   writeln;
   write('Rok narozeni:  '); readln(narozen);
   write('Diky za snahu, zamestnanec prijat');
   readkey;
  end;
 end;
end;

procedure PropustZamestnance(ktery: byte);
{ Jestlize existuje zamestnanec s timto poradovym cislem (tzn. cislo je mensi
 nebo rovno pocetZam), posune na jeho misto nasledujiciho zamestnance,
 na misto toho nasledujiciho dalsiho, ... az na konec pole, pak snizi pocet
 zamestnancu }
var
 i: byte;
begin
 if (ktery > 0) and (ktery <= pocetZam) then begin
  for i := ktery+1 to pocetZam do
   with zam[i-1] do begin
    jmeno  := zam[i].jmeno;
    prijmeni := zam[i].prijmeni;
    oddeleni := zam[i].oddeleni;
    eCislo  := zam[i].eCislo;
    doprava := zam[i].doprava;
    narozen := zam[i].narozen;
   end;
  dec(pocetZam);
 end;
end;


begin
 pocetZam := 0;
 for i := 1 to 4 do
  NactiZamestnance;

 VypisHlavicku;
 for i := 1 to pocetZam do
  if (zam[i].doprava in dojizdejici) then VypisZamestnance(zam[i]);
 writeln;
 write('Vypsani vsichni, kdo dojizdi motorovymi prostredky.');
 readkey;

 VypisHlavicku;
 for i := 1 to pocetZam do
  if (zam[i].oddeleni = uctarna) then VypisZamestnance(zam[i]);
 writeln;
 write('Vypsani vsichni, kdo pracuji v uctarne.');
 readkey;

 VypisHlavicku;
 for i := 1 to pocetZam do
  with zam[i] do
   if (oddeleni = vyroba) and ((2002-narozen)<20) then
    VypisZamestnance(zam[i]);
 writeln;
 write('Vypsani vsichni, kdo pracuji ve vyrobe a je jim mene nez 20 let.');
 readkey;

 VypisHlavicku;
 for i := 1 to pocetZam do VypisZamestnance(zam[i]);
 writeln;
 write('Koho propustit? (zadejte poradove cislo) ');
 readln(i);
 PropustZamestnance(i);
 VypisHlavicku;
 for i := 1 to pocetZam do VypisZamestnance(zam[i]);
 readln;
end.