Zásobník celých čísel:


type
 spoj = ^prvek;         
 prvek = record
  hodnota: integer;
  dalsi: spoj;
 end;

var
 zasobnik: spoj;
 cislo: integer;

procedure Vytvor;
{ Vytvori zasobnik - inicializuje promennou predstavujici tento zasobnik }
begin
 zasobnik := nil;
end;

function Prazdny: boolean;
{ Jestlize v zasobniku nic neni, vraci true, pokud tam neco je, vraci false }
begin
 Prazdny := zasobnik=nil;
end;

procedure Pridej(x: integer);    { jiny nazev: PUSH }
{ Prida do zasobniku prvek s hodnotou x }
var
 pom: spoj;
begin
 New(pom);
 with pom^ do begin
  hodnota := x;
  dalsi := zasobnik;
 end;
 zasobnik := pom;
end;

procedure Odeber(var x: integer);  { jiny nazev: POP }
{ Vyjme ze zasobniku jeden prvek, jeho hodnotu preda v parametru x }
var
 pom: spoj;
begin
 if Prazdny then 
  writeln('Zasobnik je prazdny, nelze nic odebrat!')
 else begin
  x := zasobnik^.hodnota;
  pom := zasobnik;
  zasobnik := zasobnik^.dalsi;
  Dispose(pom);
 end;
end;


begin   { hlavni program }
 Vytvor;

 ... pracujeme

 while not Prazdny do Odeber(cislo);
end.